ගුගල් ඇන්රොයිඩ් සේවා  තහනමත් සමග Huawei ෆෝන් වලට මොකක්ද වෙන්න  යන්නේ | Huawei Google ban explained

ගුගල් ඇන්රොයිඩ් සේවා තහනමත් සමග Huawei ෆෝන් වලට මොකක්ද වෙන්න යන්නේ | Huawei Google ban explained

Tvබකමුණා | 8 months ago

Share On Twitter

Trump ජනාධිපතිතුමාගේ විධායක නියෝගයන්ට අනුව ගුගල් සමාගම Huawei සමාගම සමඟ සියළු ව්‍යාපාර කටයුතු නවතා තිබෙනවා,මේ අනුව P30, P30 Pro, Mate 20 Pro ඇතුළු කිසිදු Huawei නිශ්පාදනයකට Android Updates හෝ Google Playstore, Gmail, security updates ඇතුළු කිසිම Google සේවාවක් ලැබෙන්නේ නෑ.

Huawei Google ban explained|What happens to my Huawei smartphones and tablets now?

Share On Twitter

Watch On youtube.com