පීනසය සුළුවෙන් තකන්න එපා| පීනසට රෝග ලක්ෂණ බලපාන හේතු ප්‍රතිකාර |Catarrh  Symptoms causes treatment

පීනසය සුළුවෙන් තකන්න එපා| පීනසට රෝග ලක්ෂණ බලපාන හේතු ප්‍රතිකාර |Catarrh Symptoms causes treatment

Tvබකමුණා | 8 months ago

Share On Twitter

බොහෝ පිරිසකගේ දෛනික ජීවිතයට විශාල බලපෑමක්‌ එල්ල කරන පීනස නිට්ටාවටම කල හැකි. පීනසට බලපාන හේතු රෝග ලක්ෂණ ප්‍රතිකාර පිලිබදව දැනුවත්වී සිටීම වටිනවා මෙය සුළු කොට තැකුවොත් ඇදුම රෝගී තත්වය දක්වා වර්ධනය විය හැකි

Catarrh Symptoms causes treatment

Share On Twitter

Watch On youtube.com