මෛත්‍රීපාල සිරිසේනටත් අස්කරන්න බැරි පුජිත් ජයසුන්දර පොලිස්පතිතුමාව අස්කරන හරි ක්‍රමය | IGP Pujith

මෛත්‍රීපාල සිරිසේනටත් අස්කරන්න බැරි පුජිත් ජයසුන්දර පොලිස්පතිතුමාව අස්කරන හරි ක්‍රමය | IGP Pujith

Tvබකමුණා | 8 months ago

Share On Twitter

පොලිස්පති පුජිත් ජයසුන්දර මහතා ඉල්ලා අස්නොවුනොත් මොකද්ද වෙන්නේ ?

වැඩබලන පොලිස්පති කෙනෙක් පත්කිරීම පැලැස්තර ඇලවීමක් පමණයි .

පොලිස්පතිතුමා ව අස්කරන්නට විධායක ජනාදිපති ට බලයක් නොමැත ඒ සදහා අනුගමනය කල යුතු වෙනම නීති රාමුවක් පවතී . මේ ඒ පිලිබදව කෙරෙන විග්‍රහයක්

polispathi Pujith Jayasundara askarana kremaya

IGP Pujith Jayasundara

ජනපතිටත් කරන්න බැරි

පොලිස්පතිතුමාව අස්කල හැකි නිත්‍යානුකුල ක්‍රමය

Share On Twitter

Watch On youtube.com