වකුගඩු රෝගය කල්තියා හදුනාගනිමු : ඔබටත් මේ රෝග ලක්ෂණ තිබේදැයි සැලකිලිමත් වෙන්න  kidney disease

වකුගඩු රෝගය කල්තියා හදුනාගනිමු : ඔබටත් මේ රෝග ලක්ෂණ තිබේදැයි සැලකිලිමත් වෙන්න kidney disease

Tvබකමුණා | 8 months ago

Share On Twitter

වකුගඩු රෝගය කල්තියා හදුනාගත්තොත් එම රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීම වඩාත් පහසුය,

ඔබටත් මේ රෝග ලක්ෂණ තිබේදැයි සැලකිලිමත් වන්න

chronic kidney disease symptoms and signs

Identify & Evaluate Patients with Chronic Kidney Disease

තවත් මෙවැනිම ව්ඩියෝ නැරබීමට කැමති නම් අපව subscribe කරන්න ,

අපෙගේ videoව වටිනවායයි සිතනවානම් අපව like ,comment කරන්න ඒ වගේම යාහලුවන් අතරේ share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා

✪✪ ✪✪ https://bit.ly/2DBgF7M

♫ වසර 100කට පෙර ශ්‍රී ලංකාව සහ වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාව අතර වෙනස්කම් දුටුවොත් ඔබව පුදුමයට පත්වෙයි

✪✪ https://youtu.be/Cx8Q44S6RJA

♫ Sri Lanka 100 Years Ago vs Today :AMAZING & RARE HISTORICAL PHOTOGRAPHS YOU'VE NEVER SEEN BEFORE 03

✪✪ https://youtu.be/85o_JAumEQE

♫ Sri Lanka 100 Years Ago vs Today : AMAZING AND RARE HISTORICAL PHOTOGRAPHS YOU'VE NEVER SEEN BEFORE

✪✪ https://youtu.be/764IDUecMMk

♫ චාමරට මොකද වුනේ ?? චාමර වීරසිංහ පර්පල් රේන්ජ් ඉවත් වීම ගැන කතා කරයි

✪✪ https://youtu.be/f8QLolA1A1k

Share On Twitter

Watch On youtube.com