දහවලට අධික ලෙස නිදිමත ගතියද? වැඩිපුර නින්ද යනවාද ? මෙය රෝගී තත්වයක් වීය හැකි

දහවලට අධික ලෙස නිදිමත ගතියද? වැඩිපුර නින්ද යනවාද ? මෙය රෝගී තත්වයක් වීය හැකි

Tvබකමුණා | 8 months ago

Share On Twitter

දහවලට අධික ලෙස නිදිමත ගතිය නින්ද යාමටත් ප්‍රධාන වශයෙන් ලෙඩ රෝග 3ක් හේතුවෙයි

Sleep Apnea,Narcolepsy,Insomnia

මේ ඒ පිළිබද කෙරෙන පැහැදිලි කිරීමක් .

Causes of Excessive Daytime Sleepiness

♫ වසර 100කට පෙර ශ්‍රී ලංකාව සහ වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාව අතර වෙනස්කම් දුටුවොත් ඔබව පුදුමයට පත්වෙයි

✪✪ https://youtu.be/Cx8Q44S6RJA

♫ Sri Lanka 100 Years Ago vs Today :AMAZING & RARE HISTORICAL PHOTOGRAPHS YOU'VE NEVER SEEN BEFORE 03

✪✪ https://youtu.be/85o_JAumEQE

♫ Sri Lanka 100 Years Ago vs Today : AMAZING AND RARE HISTORICAL PHOTOGRAPHS YOU'VE NEVER SEEN BEFORE

✪✪ https://youtu.be/764IDUecMMk

♫ චාමරට මොකද වුනේ ?? චාමර වීරසිංහ පර්පල් රේන්ජ් ඉවත් වීම ගැන කතා කරයි

✪✪ https://youtu.be/f8QLolA1A1k

තවත් මෙවැනිම ව්ඩියෝ නැරබීමට කැමති නම් අපව subscribe කරන්න ,

අපෙගේ videoව වටිනවායයි සිතනවානම් අපව like ,comment කරන්න ඒ වගේම යාහලුවන් අතරේ share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා

✪✪ ✪✪ https://bit.ly/2DBgF7M

Share On Twitter

Watch On youtube.com