රුව කැත කරන අලුහම් ගෙදරදීම නිට්ටාවටම සුවකරගන්න ආයුර්වේද රහස්

රුව කැත කරන අලුහම් ගෙදරදීම නිට්ටාවටම සුවකරගන්න ආයුර්වේද රහස්

Tvබකමුණා | 8 months ago

Share On Twitter

අළුහම් මගින් ඔබේ රුව අවලස්සන වෙලාද ? කොපමණ බටහිර ආලේප වර්ග බාවිතා කරත් සුව වී නැද්ද ?

එන්න ඔබට නිවසේදීම කරගන්න පුළුවන් සිංහල ආයුර්වේද අත් බෙහෙත්

තවත් මෙවැනිම ව්ඩියෝ නැරබීමට කැමති නම් අපව subscribe කරන්න ,

අපෙගේ videoව වටිනවායයි සිතනවානම් අපව like ,comment කරන්න ඒ වගේම යාහලුවන් අතරේ share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා

✪✪ ✪✪ https://bit.ly/2DBgF7M

Share On Twitter

Watch On youtube.com