චාමරට මොකද වුනේ ?? චාමර වීරසිංහ පර්පල් රේන්ජ් ඉවත්  වීම ගැන කතා කරයි

චාමරට මොකද වුනේ ?? චාමර වීරසිංහ පර්පල් රේන්ජ් ඉවත් වීම ගැන කතා කරයි

Tvබකමුණා | 8 months ago

Share On Twitter

හිත් රිදවීම ගොඩක් තියනවා , හැමදේම ඉවසගෙන හිටියා , දුකක් නැහැ පර්පල් රේන්ජ් ට හැමදාම ආදරේ ආයි චාමර වීරසිංහව පර්පල් රේන්ජ් සමග දකින්න නොලැබේවි .

Share On Twitter

Watch On youtube.com