අබ්දුල් රාසික් හිස්බුල්ලා සාෆි ගේ සහය  ගෝඨාට ද ? මෙන්න මහින්ද කියපු දේ

අබ්දුල් රාසික් හිස්බුල්ලා සාෆි ගේ සහය ගෝඨාට ද ? මෙන්න මහින්ද කියපු දේ

Tvබකමුණා | 7 months ago

Share On Twitter

අබ්දුල් රාසික් හිස්බුල්ලා බදුර්දීන් ජනාදිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සහය පල කිරීම ගැන මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරා , මෙයාලාගේ සහය පොහොට්ටුව විසින් පිළිගනිද ?

Share On Twitter

Watch On youtube.com