Hùng Đỗ nói về cuộc Phỏng vấn Quốc tịch Hoa Kỳ của mình.

Hùng Đỗ nói về cuộc Phỏng vấn Quốc tịch Hoa Kỳ của mình.

Uscitizenpod | 2 months ago

Share On Twitter

Hùng đã đi phỏng vấn tại Santa Ana, CA. Trước khi cuộc phỏng vấn bắt đầu, họ đã đưa cho anh ta một chiếc iPad. Nhân viên này sau đó đến một văn phòng khác, tháo khẩu trang và nói chuyện với Hùng qua iPad. Hùng đã có thể nhìn và nghe rõ người cán bộ. Ngoài ra Hùng cũng trả lời các câu hỏi bằng tiếng Việt trong một video riêng.

Hung Do talks about his U.S. Citizenship Interview (English)

https://youtu.be/T_IaF6qTuiA

Share On Twitter

Watch On youtube.com