Giải Ảo Thời Sự 200309 - Phần 2: Kinh tế thật và Thống kê giả của Trung Cộng

Giải Ảo Thời Sự 200309 - Phần 2: Kinh tế thật và Thống kê giả của Trung Cộng

By: NGUYễN XUâN NGHĩA | 4 weeks ago